Buy one of these packages to avail this item.

Patwar

₹5000/- ₹2800/- 44%

Till 20 jan. 2020

Part-I (23 Dec.2019)

Part-II (11 Jan. 2020)

Part-III (23 Jan 2020)

Part-IV (12 Feb 2020)

Part-V (26 Feb.2020)

Part-vi (18 Mar.2020)

Part-vii(30 Mar.2020)

Will Update

Patwar Only English

₹2000/- ₹1000/- 50%

Naxt Part -30 Mar.2020

High Court Class 4th

₹3000/- ₹900/- 70%

Part-I (27 Nov. 2019)

Part-II (10 Dec. 2019)

Part-III (24 Dec. 2019)

Remaining Lecturer (10 Jan. 2020)

High Court Only English

₹1000/- ₹500/- 50%

Hight court LDC

₹5000/- ₹1500/- 70%
Contact us:
S-3, Mangal Marg, Bapu Nagar,Jaipur

parishkarworld-info info@parishkarworld.com
parishkarworld-Info

+91-8875008874,68

All Rights Reserved ParishkarWorld